Aanleveren beknopte plannen voor maatwerkafspraken 1 januari 2021

Aanbieders krijgen meer tijd voor het aanleveren van de beknopte plannen. Aanleiding hiervoor is dat verschillende branches en zorgaanbieders aangeven moeite te hebben met de huidige termijnen voor aanlevering van de plannen gezien het lopende kort geding. Daarnaast komt de uitspraak van de rechter later dan gebruikelijk, namelijk op 8 oktober. In dit bericht vindt u nadere informatie over de tijdslijnen en het proces van aanleveren van de beknopte plannen voor de maatwerkafspraken.

Uiterlijk 1 januari 2021 levert u beknopte plannen voor de maatwerkafspraken aan

Zorgaanbieders die bij de inschrijving aangegeven hebben maatwerkafspraken te willen maken, leveren de beknopte plannen uiterlijk 1 januari 2021 aan. Dit is een landelijk afgestemde lijn. Meer informatie hierover vindt u in het bericht van ZN (pdf, 56 KB). Mocht het door de verlate opstart van zorg, nieuwe besmettingen of andere corona-gerelateerde zaken niet lukken om aan deze termijn te voldoen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met uw zorginkoper. In zulke gevallen is het mogelijk om in overleg een andere datum af te spreken.

Voor de aanlevering van de beknopte plannen maakt u gebruik van de formats op de website

Informatie over de maatwerkafspraken en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden vindt u in hoofdstuk 4, 5 en 6 van het inkoopbeleid Wlz 2021-2023. In de plannen geeft u een korte toelichting op welke wijze u invulling wilt geven aan de maatwerkafspraak. Hiervoor is per maatwerkafspraak een beknopt format beschikbaar. Op onze website vindt u de formats (Bijlage 11a, b en c van het inkoopbeleid Wlz 2021-2023). U levert de beknopte plannen voor de maatwerkafspraken aan via zorginkoopwlz@zilverenkruis.nl.

Zorgaanbieders met omzet lager dan € 500.000 geven een toelichting op hun ambitie

Kleinere zorgaanbieders leveren uiterlijk 1 januari 2021 een korte toelichting aan op hun ambities voor het leveren van Wlz-zorg in de toekomst. Dit geldt alleen voor zorgaanbieders die bij de inschrijving hebben aangegeven in aanmerking te willen komen voor de opslag van 2% op het basistariefpercentage. Nadere informatie vindt u in hoofdstuk 7 van het inkoopbeleid Wlz 2021-2023. U levert de toelichting via een vast format (bijlage 11 d van het inkoopbeleid Wlz 2021 – 2023) aan via zorginkoopwlz@zilverenkruis.nl.

U krijgt uiterlijk 22 februari 2021 een schriftelijke terugkoppeling van de beoordeling van uw plannen

Als het plan voor de maatwerkafspraak ‘Optimale inzet van financiële middelen’ en ‘Innovaties voor de aanpak van de arbeidsmarktproblematiek’ aan de gestelde voorwaarden voldoet, volgt een definitieve toekenning van de tariefopslag van 1% voor de betreffende maatwerkafspraak. Als het plan, ook na eventuele aanvullingen, niet voldoet aan de gestelde voorwaarden volgt een afwijzing en komt u met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021 niet in aanmerking voor de tariefsopslag. Als u een plan aanlevert voor regionale ontwikkeling koppelen wij aan u terug of wij met u afspraken maken over regionale ontwikkeling en de vergoeding die u ontvangt voor de kosten voor het uitvoeren van deze plannen. Voor kleinere zorgaanbieders koppelen we terug of de toelichting op de ambitie voldoet aan de gestelde eisen en of definitieve toekenning van de tariefsopslag van 2% volgt.

U kunt de beknopte plannen ook eerder indienen

Voor de maatwerkafspraken ‘Optimale inzet van financiële middelen’ en ‘Innovaties voor de aanpak van de arbeidsmarktproblematiek’ kunt u er ook voor kiezen om de beknopte plannen wel voor 1 november 2020 aan te leveren. U krijgt dan uiterlijk 21 december 2020 een schriftelijk terugkoppeling van de beoordeling van uw plannen. Dit geldt ook voor kleine zorgaanbieders die een korte toelichting op hun ambities voor het leveren van Wlz-zorg in de toekomst aanleveren voor 1 november 2020. De plannen voor de regionale ontwikkeling beoordelen we op één moment. Dit betekent dat alle zorgaanbieders tot 1 januari 2021 de mogelijkheid krijgen om een plan voor regionale ontwikkeling in te dienen. Voor deze plannen geldt dus niet dat eerder aanleveren ook betekent dat u eerder een terugkoppeling krijgt. De deadline voor het aanleveren van plannen voor het ontwikkelbudget in de V&V blijft 1 november 2020.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met uw zorginkoper

In het inkoopbeleid Wlz 2021-2023 vindt u nadere informatie over de maatwerkafspraken. Als uw vragen op basis van deze informatie nog niet of onvoldoende beantwoord zijn kunt u contact opnemen met uw zorginkoper.