Meerzorg aanvragen

De regeling meerzorg is bedoeld om extra zorg voor cliënten met een zeer intensieve zorgvraag of extreme zorgbehoefte te betalen. Er is sprake van een zeer intensieve zorgvraag als de zorgvraag van de cliënt groter is dan de zorg die de cliënt krijgt uit het zorgprofiel (ZP). Meerzorg is dus zorg die een aanvulling is op het zorgprofiel. In 2019 is de regeling inhoudelijk gewijzigd naar aanleiding van de proeftuinen die sinds 2015 zijn opgestart. Er is veel meer focus op de kwaliteit van bestaan van cliënten en hun context.

Meerzorg geldt voor de sectoren GZ, V&V en GGZ

De regeling meerzorg is van toepassing voor de sectoren gehandicaptenzorg (GZ), Verpleging en Verzorging (VV) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). De zorgkantoren hebben een uniforme aanvraagprocedure meerzorg ontwikkeld. De volledige regeling meerzorg staat beschreven in het Voorschrift zorgtoewijzing 2020 (pdf, 2327 KB), Bijlage I: Regeling meerzorg intramuraal en geclusterd VPT, deze vindt u in Bijlage 4, Voorschrift zorgtoewijzing (pdf, 2327 KB).

Meerzorg 2020 aanvragen

Wilt u meerzorg met ingangsdatum 2020 aanvragen? U gebruikt hiervoor het sjabloon aanvraag meerzorg 2020 (Excel, 57 KB). In het nieuwe sjabloon 2020 zijn twee nieuwe tabbladen opgenomen: een vragenlijst voor een nieuwe aanvraag en een vragenlijst voor de her-aanvraag. Het sjabloon kunt u via Vecozo naar ons sturen.

Sjabloon meerzorg

Selecteer op het voorblad om wat voor soort aanvraag het gaat en of het enkelvoudig (individuele aanvraag) of meervoudig (groepsmeerzorg) is:

 • Klant(en) met enkel somatische problematiek
 • Klant(en) met enkel gedragsproblematiek
 • Klant(en) met gedrags- en somatische problematiek

Vult u alle verplichte velden en tabbladen in. In het sjabloon aanvraag meerzorg hoeft u geen handtekening te zetten. Zorg dat u een ondertekend exemplaar in het dossier van uw cliënt archiveert. Alleen volledig ingevulde sjablonen worden in behandeling genomen. Het sjabloon kunt u via Vecozo naar ons opsturen.

Beoordelen aanvraag meerzorg

Sinds 1 januari 2019 is voor het aanvragen van meerzorg voor een individuele klant geen advies van het CCE meer nodig. De beoordeling vindt plaats door het zorgkantoor. Het kan zijn dat in sommige gevallen het CCE wordt geconsulteerd. Na de beoordeling ontvangt u van ons een beschikking via het notitieverkeer van Vecozo.

Stap 1: Meerzorgplan

Vraagt u meerzorg aan voor meerdere cliënten of groepen? Dan dient er in een aantal situaties een meerzorgplan (docx, 57 KB) ingediend te worden bij het Zorgkantoor. Wanneer wordt een meerzorgplan aangeleverd? Een zorgaanbieder die al meerzorg levert aan cliënten, levert een meerzorgplan aan als:

 • meer dan 10 nieuwe individuele cliënten een beroep doen op meerzorg en/of
 • een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

Een zorgaanbieder nog géén meerzorg levert aan cliënten, levert een meerzorgplan aan als:

 • een nieuwe individuele cliënt een beroep doet op meerzorg en/of
 • een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

Stap 2: Meerzorgdialoog

Op basis van het meerzorgplan vindt een meerzorgdialoog plaats. Een meerzorgdialoog vindt plaats tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieder die meerzorg levert. Een meerzorgdialoog vindt aan het begin van het jaar plaats en aan het eind van het jaar (evaluatie). Op verzoek van een van deze partijen kan het CCE aansluiten bij de dialoog. Handvat voor het gesprek is het vooraf ingediende meerzorgplan. Het zorgkantoor neemt daarbij het initiatief voor de meerzorgdialoog.
Echter gezien het tijdspad is het aan te bevelen alvast contact op te nemen met het Zorgkantoor voor het plannen van een afspraak wanneer u weet dat er sprake zal gaan zijn van een meerzorgdialoog. Minimaal 1 keer per jaar vindt er een meerzorgdialoog plaats.

Stap 3: Ontwikkelgesprek

Een ontwikkelgesprek is een zorginhoudelijk gesprek met het CCE dat gaat over de cliënt die individuele meerzorg heeft of via groepsmeerzorg. Een ontwikkelgesprek vindt plaats na de meerzorgdialoog. Tijdens de meerzorgdialoog wordt besproken voor welke cliënt(en) of groep(en) een ontwikkelgesprek plaats moet vinden met (een deel van) de vier betrokken partijen (vierhoek). En hoe dit traject via evaluaties gevolgd gaat worden.

Verhuist uw klant naar een nieuwe zorgaanbieder?

De nieuwe zorgaanbieder kan het zorgplan van de oude zorgaanbieder overnemen. Dit moet dan wel door u (oude zorgaanbieder) en door Zorgkantoor Friesland bevestigd worden. Bij een verhuizing buiten Friesland wordt ook het nieuwe zorgkantoor betrokken. Geef deze verhuizing door via het sjabloon aanvraag meerzorg op het tabblad verhuisformulier. Het nieuwe zorgkantoor besluit over de middelen die overgeheveld worden.

Meerzorg voor thuiswonende klanten met een VPT aanvragen

U vraagt meerzorg voor thuiswonende cliënten met een (geclusterd) VPT aan op dezelfde manier als voor cliënten die in een instelling wonen. Stuur een volledig ingevuld sjabloon aanvraag meerzorg (Excel, 971 KB) via Vecozo notitieverkeer naar Zorgkantoor Friesland.

Meerzorg voor thuiswonende klanten met een pgb of MPT aanvragen

Bij consumenten staat een uitleg hoe een klant met pgb samen met u de aanvraag kan doen. Vraagt u meerzorg voor MPT aan? Dan hoeft in eerste instantie het zorgplan niet worden meegestuurd. We verwijzen u voor de juiste formulieren naar het deel over PGB van onze website.

Is uw cliënt het niet eens met de beslissing van het Zorgkantoor?

Uw cliënt kan tegen het besluit bezwaar maken. Een wettelijk vertegenwoordiger mag het bezwaar ook indienen. U mag een bezwaar ook indienen namens een wettelijk vertegenwoordiger.

Declareer toegekende Meerzorg via de AW319

U kunt meerzorg pas declareren nadat u via het notitieverkeer een positief besluit van ons heeft ontvangen. Declareer de toeslag voor meerzorg via de prestatie ZMZ01. Zodra u meerzorg declareert vervallen alle andere toeslagen.

Meer informatie over declareren

Het zorgkantoor controleert steekproefsgewijs

We kunnen steekproefsgewijs controleren of u het extra budget voor meerzorg doelmatig en rechtmatig besteedt. Het kan daarom voorkomen dat wij informatie opvragen. Bijvoorbeeld:

 • Of de omvang en deskundigheid van de formatie overeenkomen met de ingevulde uren
 • Of de groepsuren en de formatie-uren aansluiten bij en in verhouding staan tot de individuele Meerzorg
 • Of de restposturen onder de 5% van het totaal aantal nodige zorguren blijven
 • Of de klant beschikt over een actueel begeleidings- of behandelplan dat periodiek wordt geëvalueerd. En of daarbij behandelaars zijn betrokken

Constateren wij dat het budget ondoelmatig of onrechtmatig wordt besteed? Dan kunnen we (een gedeelte van) het budget terugvorderen.

Meer weten of vragen?

Wilt u meer weten of direct iets regelen? Neem dan contact met ons op.

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

058 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier