Compensatieregeling voor noodlijdende mondzorgaanbieders in de Wlz (bevoorschotting)

Als gevolg van de corona-pandemie hebben mondzorgaanbieders in de Wlz te maken met een teruggang in productie, terwijl kosten blijven doorlopen. Om de compensatie voor deze doorlopende kosten van mondzorg-aanbieders in de Wlz ten tijde van de maatregelen als gevolg van de corona pandemie mogelijk te maken en daarmee de continuïteit van de zorg te verzekeren zal de bestaande SARS-CoV-2 virus beleidsregel door de NZa worden aangevuld.

Heeft uw onderneming te maken met een substantiële effect op de omzet en liquiditeit ?

Dan kunt u aanspraak maken op de compensatieregeling voor doorlopende kosten Mondzorg Wlz. De compensatieregeling geldt voor de maanden maart, april en mei van dit jaar en zal middels een voorschot uitbetaald worden.

Hoe wordt het voorschot berekend?

Aan de hand van de aan u vergoede declaraties in de referentieperiode (van oktober 2018 t/m september 2019), met toepassing van de norm uit het Gupta onderzoek zoals bepaald voor de regeling continuïteitsbijdrage in de Zvw (81%) wordt het referentie maandbedrag berekend.

Komt u altijd in aanmerking voor deze compensatieregeling?

U komt enkel in aanmerking voor deze compensatie, indien er binnen uw onderneming sprake is van een substantieel effect op de omzet en liquiditeit (het Zorgkantoor kan u hierop bevragen). Daarnaast moet het berekende referentie maandbedrag hoger zijn dan €2000, de zogenaamde drempelwaarde. Het Zorgkantoor kent, met inachtneming van deze drempelwaarde een voorschot toe dat wordt uitbetaald door het CAK.

Vanaf 15 juni 2020 kunt u een aanvraag tot bevoorschotting indienen

Vul het formulier 'Aanvraag compensatie mondzorg Wlz' in. En stuur dit terug naar Zilveren Kruis Zorgkantoor via hulpmiddelenwlz@zilverenkruis.nl

Het streven is om vanaf 2 juli 2020 het voorschot uit te betalen

Rekening houdend met de betaalkalender van het CAK, zal rond 2 of 15 juli voor het eerst worden uitbetaald door het CAK.

Aan deze voorschotbetaling kunnen geen rechten worden ontleend.

Zoals aangegeven zal er na 2020 op basis van de nog door de NZa vast te stellen aanvullingen op de SARS-CoV-2 virus beleidsregel een definitief bedrag worden vastgesteld. Dat betekent dat het Zorgkantoor mogelijk dan een bedrag kan gaan terugvorderen, maar het kan ook zijn dat u nog een bedrag tegoed heeft. Nadere informatie volgt te zijner tijd.