Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van het Zorgkantoor? Bijvoorbeeld over de toekenning of vaststelling van uw pgb? Of een besluit over uw zorg in natura thuis? Dan kunt u tegen dat besluit bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de beslissing. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen.

Zorg dat in uw bezwaar de volgende gegevens staan

  • De verzenddatum van uw brief en de datum van de beslissing door het Zorgkantoor
  • Uw naam, adres en telefoonnummer
  • Met welke beslissing u het niet eens bent
  • Waarom u het niet eens bent met de beslissing
  • Uw handtekening
  • Een kopie van de beslissing waarmee u het niet eens bent

Bezwaar over het Zorgkantoor indienen

Bent u het niet eens met een beslissing van het Zorgkantoor? Dan kunt u bezwaar maken.

Bezwaar indienen

Uitprinten en opsturen kan ook:

Zorgkantoor Friesland, Postbus 730, 8901 BM Leeuwarden

Laat u zich door iemand anders vertegenwoordigen?

Zorg dan voor een machtiging. U regelt dan toestemming voor iemand anders om namens u met ons contact op te nemen.

Naar het machtigingsformulier voor bezwaarprocedure (invulbare pdf)

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Wij sturen u een ontvangstbevestiging na ontvangst van uw bezwaar.
  • Wij bellen u of uw gemachtigde om het bezwaar met u te bespreken.
  • U kunt gebruik maken van het recht te worden gehoord, dat heet een hoorzitting.
  • U krijgt binnen 6 weken schriftelijk een beslissing op uw bezwaar. Soms is het nodig om de beslissing uit te stellen. Wij mogen de beslissing maximaal 6 weken uitstellen.

Bent u het niet eens met de beslissing?

U kunt binnen 6 weken na de datum van onze beslissing beroep aantekenen bij de rechtbank sector bestuursrecht. In onze brief laten wij u weten bij welke rechtbank u moet zijn. Voor de rechtbankprocedure betaalt u griffierechten. Dat is een bijdrage in de kosten die de rechtbank maakt.

Reageren wij niet op tijd op uw bezwaar?

U kunt het Zorgkantoor in gebreke stellen als wij niet binnen 12 weken op uw bezwaar reageren. Dat staat in de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. In gebreke stellen betekent dat u ons een laatste kans geeft om een beslissing te nemen. Wij hebben vanaf dat moment 2 weken de tijd om een beslissing te nemen. Doen wij dat niet? Dan moeten wij u per dag een dwangsom betalen totdat de beslissing is genomen. Dat staat in de Algemene wet bestuursrecht.

Een ingebrekestelling kunt u alleen schriftelijk indienen. Stuur uw ingebrekestelling op naar:

Zorgkantoor Friesland, Postbus 730, 8901 BM Leeuwarden

Bent u het niet eens met het indicatiebesluit?

U kunt binnen zes weken na dagtekening van het indicatiebesluit schriftelijk bezwaar aantekenen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij nemen uw bezwaar in behandeling en laten u weten of het gegrond of ongegrond is. Als u het ook met die uitspraak niet eens bent, kunt u beroep aantekenen bij de rechter.

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

(058) 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier